Tuyển Sinh

Thông tin tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Vào lúc  22/05/2017,   lượt xem 1421

   Năm học 2017-2018, Trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 10. Thời gian tuyển sinh : từ ngày  04/6/2017 đến hết ngày 29/7/2017.....


Tuyển sinh năm học 2015-2016

Vào lúc  21/05/2015,   lượt xem 1345
Năm học 2015-2016, Trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có bán trú. Thời gian tuyển sinh : từ 1/6/2015 đến hết ngày 20/8/2015....

Tuyển sinh năm học 2014-2015

Vào lúc  24/05/2014,   lượt xem 2756
Năm học 2014-2015, Trường tuyển sinh từ lớp 6 đến lớp 12 có bán trú. Thời gian tuyển sinh : từ 9/6/2014 đến hết ngày 20/8/2013....